Statuten en huishoudelijk reglement

Schut van Os notarissen

2011B1043253HO

DOORLOPENDE TEKST
van de huidige statuten van de vereniging met zetel in Amsterdam:
Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren, thans genaamd:
Nederlandse Vereniging van Hiv-behandelaren, laatstelijk gewijzigd
bij akte houdende statutenwijziging d.d. 1 september 2011 voor een
waarnemer van notaris mr. B.A.E.A. Berger te Amsterdam verleden.
____________________________________________________________
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De naam van de vereniging is Nederlandse Vereniging van Hiv-behandelaren.
2. De vereniging heeft haar zetel in Amsterdam.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heft tot doel de bevordering van de studie en de verspreiding van
kennis ten aanzien van etiologie, pathogenese, kliniek, diagnostiek, behandeling,
epidemiologie en preventie van infectie door het humaan immunodeficiëntievirus
(hierna te noemen: HIV-infectie), zodanig dat alle aspecten daarvan op
evenwichtige wijze tot hun recht komen.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van
contacten tussen de leden, het laten houden van voordrachten, het (mede)
organiseren van symposia op het gebied van HIV-infectie, het gevraagd en
ongevraagd adviseren van overheidsinstellingen en instellingen op het terrein van
de gezondheidszorg, het onderhouden van contacten met verenigingen of andere
instellingen met soortgelijke doelstellingen in andere landen binnen en buiten
Europa, en indien mogelijk het subsidiëren van studiereizen, casu quo het bezoeken
door haar leden van voor de doelstellingen relevante congressen.
3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
LIDMAATSCHAP
Artikel 3
1. De vereniging kent leden, buitengewone leden en ereleden.
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden buitengewone leden en
ereleden daaronder medebegrepen.
3. Buitengewone leden zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Buitengewone leden hebben geen stemrecht in huishoudelijke vergaderingen,
Voorts hebben buitengewone leden dezelfde rechten en verplichtingen als leden.
honthorststraat 3
amsterdam
postbus 75229
1070 ae amsterdam
telefoon 020-305 79 79
telefax 020-305 79 59
– 2 –
4. Ereleden zijn zij die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging en/of haar
doelstellingen als zodanig zijn benoemd door de huishoudelijke algemene
vergadering op voordracht van het bestuur. Ereleden zijn niet gehouden tot het
betalen van een jaarlijkse bijdrage doch hebben overigens dezelfde rechten als bij
deze statuten aan de leden toegekend.
5. Als leden kunnen toetreden personen die 1) bij de Specialisten Registratie
Commissie zijn geregistreerd als klinisch werkzaam specialist en 2) daadwerkelijk
betrokken zijn bij de patiëntenzorg voor mensen met HIV-infectie en 3)
geïnteresseerd zijn in de doelstellingen van de vereniging. In uitzonderingsgevallen
kan worden afgeweken van het onder 1) in dit lid bepaalde.
6. Om het lidmaatschap te verwerven dient een kandidaat te worden voorgedragen
door een lid van de vereniging bij de secretaris van de vereniging, onder opgave
van de kwalificaties die hem naar zijn inzicht geschikt maken voor het
lidmaatschap. De kandidatuur wordt aan de leden van de vereniging voorgelegd in
de vorm van een schriftelijke mededeling die gevoegd is bij de stukken voor de
eerstvolgende huishoudelijke algemene vergadering. De leden kunnen tot aan die
vergadering bezwaren indienen bij het bestuur. Het bestuur beslist aan de hand van
de ter beschikking gestelde gegevens en eventuele bezwaren van de leden over de
toelating van het kandidaat-lid.
7. Indien een kandidaat-lid wordt geweigerd wordt hem dit binnen een week na het
bestuursbesluit terzake schriftelijk medegedeeld onder opgave van de redenen die
tot weigering hebben geleid. Het geweigerde kandidaat-lid heeft het recht binnen
vier weken na ontvangst van de hierboven genoemde mededeling in beroep te gaan
bij de ledenvergadering van de vereniging. Deze vergadering dient alsdan dit
beroep op de agenda van de eerstkomende huishoudelijk algemene vergadering te
zetten, welke alsdan in hoogste instantie beslist over de al dan niet toelating van het
kandidaat-lid.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten welke
in de statuten worden gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting; deze kan uitsluitend worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of, de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het
bestuur; de betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met
opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat beroep open – binnen een
maand na ontvangst van het besluit – bij de huishoudelijke algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
– 3 –
geschorst.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging door een lid van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar en met een opzeggingstermijn van vier
weken.
JAARLIJKSE CONTRIBUTIE
Artikel 5
Een lid is verplicht een jaarlijkse contributie te betalen zoals deze wordt vastgesteld in
de jaarlijkse huishoudelijke algemene vergadering.
WETENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN
Artikel 6
1. De vereniging houdt tenminste eenmaal per jaar een wetenschappelijke
vergadering. Een lid heeft het recht een of meer niet-leden ter vergadering te
introduceren. Indien deze actief betrokken zijn bij het wetenschappelijk onderzoek
en/of de kennisverspreiding van de facetten van de HIV-infectie zoals genoemd in
artikel 2, lid 1. De introductie dient door het lid onder opgave van naam en
kwalificaties van de betrokkene(n) tenminste zeven dagen vóór het houden van de
vergadering aan de secretaris te worden gemeld.
2. De organisatie en het opstellen van het programma van de vergadering geschiedt
door het bestuur van de vereniging.
3. Een lid van de vereniging kan tot het bestuur een verzoek richten om op de
vergadering een voordracht te mogen houden over een door hem/haar alléén of in
samenwerking met anderen verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
HIV-infectie. Het verzoek dient gepaard te gaan met een korte weergave van de het
onderwerp van de voordracht. Het bestuur zal zo mogelijk de voordracht in het
programma van de eerstvolgende vergadering opnemen. Indien dit niet mogelijk is,
wordt dit aan de verzoeker onder opgave van redenen medegedeeld. Het bestuur
heeft het recht op een verzoek tot het houden van een voordracht afwijkend te
beschikken indien de voordracht niet voldoet aan wetenschappelijke kwaliteiten die
redelijkerwijs gesteld kunnen worden of indien de aard van het onderwerp niet
voldoet aan de doelstelling van de vereniging.
4. Ook een niet-lid kan een voordracht houden als bedoeld in lid 3, mits het verzoek
daartoe wordt gesteund door een lid van de vereniging. Het bepaalde in lid 3 is
verder van overeenkomstige toepassing.
5. Het bestuur deelt tenminste zes weken voordat een vergadering gehouden wordt,
aan de leden mede de datum, het aanvangsuur en de plaats van de vergadering
alsmede de grondlijnen van het programma. Het definitieve programma wordt aan
de leden toegezonden tenminste twee weken voor het houden van de vergadering.
6. Van het verhandelde in een wetenschappelijke vergadering hoeven geen verslagen
te worden gemaakt.
HUISHOUDELIJKE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 7
1. Aan de huishoudelijke algemene vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
– 4 –
opgedragen.
2. De vereniging houdt daartoe éénmaal per jaar, binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, een huishoudelijke algemene vergadering. Deze vergadering wordt bij
voorkeur gehouden voorafgaande aan een wetenschappelijke vergadering of
ingepast in het programma van deze vergadering.
3. Indien urgente problemen van financiële of organisatorische aard dit naar het
oordeel van het bestuur noodzakelijk maken, kan tussentijds een huishoudelijke
algemene vergadering door het bestuur bijeen worden geroepen. Indien tenminste
tien procent van de leden aan het bestuur verzoeken een dergelijke vergadering
bijeen te roepen, is die daartoe verplicht, zulks op een termijn niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven,
kunnen verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
4. Huishoudelijke algemene vergaderingen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden.
5. Elk lid heeft één stem; stemmen kunnen uitsluitend persoonlijk worden uitgebracht.
6. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de
statuten anders bepalen. Indien de stemmen staken wordt, indien het zaken betreft,
het voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft, wordt een nieuwe
stemming gehouden. Voor het geval de stemmen wederom staken zal bij lot beslist
worden wie zal zijn verkozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
7. Op de jaarlijkse huishoudelijke algemene vergadering worden onder meer de
navolgende punten behandeld:
a. goedkeuring van de notulen van de voorafgaande vergadering, waarin de
genomen besluiten met name moeten zijn genoemd;
b. goedkeuring van het door het bestuur uitgebrachte vooraf toegezonden
jaarverslag;
c. afleggen van rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar aan de
hand van bescheiden welke vooraf zijn toegezonden;
d. de benoeming van een kascommissie van tenminste twee leden, die geen
bestuurslid mogen zijn, ter controle van de rekening en verantwoording van het
lopende boekjaar;
e. begroting voor het komende boekjaar, waarin opgenomen de vaststelling van
de contributie van dit jaar;
f. voorziening in eventuele vacatures;
g. andere op de agenda geplaatste punten;
h. een ter vergadering naar voren gebracht voorstel; terzake kan alleen besloten
worden als alle leden aanwezig zijn.
BIJEENROEPING HUISHOUDELIJKE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 8
De leden worden tenminste zes weken tevoren schriftelijk door het bestuur ter
vergadering geconvoceerd onder mededeling van datum, uur en plaats van de
vergadering en de grondlijnen van het programma. De uitgewerkte agenda van de
vergadering wordt tenminste twee weken vóór de vergadering aan de leden toegezonden
met de daarbij behorende stukken.
– 5 –
BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden; het aantal leden
wordt bepaald door de huishoudelijke algemene vergadering; zo mogelijk dient de
samenstelling van het bestuur een afspiegeling te zijn van de regionale verspreiding
van de landelijke activiteiten (overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging).
2. Bestuursleden worden benoemd door de huishoudelijke algemene vergadering uit
de leden.
3. Het bestuur maakt een bindende voordracht op voor de te benoemen bestuursleden;
deze voordracht dient voor te komen in de mededeling als bedoeld in de eerste zin
van artikel 8. Het bindend karakter kan aan de voordracht ontnomen worden op
twee manieren:
ten eerste doordat tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen op de
desbetreffende vergadering, waarin tenminste tweederde gedeelte van de leden
vertegenwoordigd is, het bindend karakter aan de voordracht wenst te ontnemen, en
ten tweede indien er andere kandidaat-bestuursleden worden voorgedragen door
tenminste twintig procent van de leden. In het laatste geval dient dit te geschieden
bij de secretaris van de vereniging binnen vier weken na ontvangst van de
voordracht als vermeld in de mededeling als in het vorige lid bedoeld; mededeling
hiervan aan de leden geschiedt bij toezending van het definitieve programma, als
bedoeld in de tweede zin van artikel 8.
4. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur kiest uit zijn midden een
penningmeester en een secretaris; deze functies kunnen samenvallen.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING
Artikel 10
1. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaren. Zij zijn
maximaal eenmaal terstond herkiesbaar.
2. Het bestuur maakt een rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 11
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, dan wel twee
andere bestuursleden dit wensen. Bij de oproeping tot een bestuursvergadering
worden datum, uur en plaats medegedeeld. Deze oproeping dient, tenzij alle
bestuursleden met een kortere termijn accoord gaan, te geschieden op een termijn
van tenminste veertien dagen.
2. Besluiten van het bestuur worden genomen met een meerderheid van stemmen in
een vergadering waarin tenminste de helft van het bestuur plus één aanwezig is.
3. Ingeval bij stemming in het bestuur de stemmen staken, beslist de stem van de
voorzitter.
4. Indien een bestuurslid blanco stemt, wordt deze stem geacht niet te zijn uitgebracht.
– 6 –
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van
eventuele richtlijnen welke de huishoudelijke algemene vergadering heeft
opgelegd.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een derde verbindt.
3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.
VERTEGENWOORDIGING IN ANDERE GREMIA
Artikel 13.
1. Leden van de vereniging kunnen namens de vereniging lid zijn van andere gremia
(zoals commissies op het terrein van wetenschappelijk onderzoek; waarin zij zitting
hebben op grond van de specifieke expertise die leden van de vereniging geacht
worden te bezitten. Hoewel zij de leden van de vereniging in zulke gremia
vertegenwoordigen, handelen zij in deze gremia zonder last of ruggespraak. Wel
dienen zij schriftelijke verslag uit te brengen aan de secretaris van de vereniging
over de adviezen die zij in deze functie hebben verstrekt.
2. Leden voor deze gremia worden gekozen op een huishoudelijke algemene
vergadering. De termijn van dergelijke gremia-lidmaatschappen waarbij de
vereniging vertegenwoordigd wordt, is in het algemeen twee jaar; de leden zijn niet
herkiesbaar. Het bestuur maakt een bindende voordracht op voor de te benoemen
leden; deze voordracht dient voor te komen in de mededeling als bedoeld in de
eerste zin van artikel 8. Het bindend karakter kan aan de voordracht ontnomen
worden op twee manieren: ten eerste doordat tenminste tweederde van de
uitgebrachte stemmen op de desbetreffende vergadering, waarin tenminste
tweederde gedeelte van de leden vertegenwoordigd is, het bindend karakter aan de
voordracht wenst te ontnemen, en ten tweede indien er andere kandidaat-leden
worden voorgedragen door tenminste twintig procent van de leden. In het laatste
geval dient dit te geschieden bij de secretaris van de vereniging binnen vier weken
na de ontvangst van de voordracht als vermeld in de mededeling als bedoeld in de
eerste zin van artikel 8; mededeling hiervan aan de leden geschiedt bij toezending
van het definitieve programma, als bedoeld in de tweede regel van artikel 8.
ADMINISTRATIE, BOEKJAAR, JAARVERSLAG, REKENING EN
VERANTWOORDING
Artikel 14
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging, naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
vereniging kunnen worden gekend.
– 7 –
2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december
daaraanvolgend.
3. Het bestuur brengt op een huishoudelijke algemene vergadering binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerde beleid. Het bestuur legt daarbij de balans en de staat van baten en
lasten, met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na
afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte
vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
4. De huishoudelijke algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in lid 3 van dit artikel en
brengt aan de huishoudelijke algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit.
5. Vereist het onderzoek van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de commissie zich – na overleg met het bestuur – door een deskundige doen
bijstaan; de kosten van de deskundige komen ten laste van de vereniging. Het
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De commissie kan te allen tijde door de huishoudelijke algemene vergadering van
har taak worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 3, tien jaren lang te
bewaren.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 15
Door de huishoudelijke algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement worden
vastgesteld, waarin nadere regels voor het functioneren van de vereniging worden
vastgelegd. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn
met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch de statuten.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 16
1. Door een besluit van de huishoudelijke algemene vergadering kunnen de statuten
van de vereniging worden gewijzigd. Een besluit tot wijziging dient bij de oproep
tot de vergadering te worden vermeld als agendapunt onder gelijktijdige
mededeling van de inhoud van de statutenwijziging.
2. Een besluit tot statutenwijziging dient te worden aangenomen met tenminste
tweederde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
– 8 –
Artikel 17
1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging in het bepaalde van lid 1 en 2 van
het vorige artikel voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de huishoudelijke algemene
vergadering anders beslist.
3. De vereffenaar(s) draagt/dragen hetgeen na de voldoening van schuldeisers van het
vermogen van de vereniging is overgebleven over aan de leden. Ieder hunner
ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het overschot worden gegeven.

©2024 De Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?